Tutkintorakenteet

Tietotekniikan maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskuksessa voit suorittaa filosofian maisterin tutkinnon pääaineena tietotekniikka työn ohessa opiskellen. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen noin 3 vuotta.

Tietotekniikan maisteriohjelmaa järjestetään Oh­jel­mis­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan opin­to­suun­nassa sisältäen Sensoriverkkojen (SV) suuntaavan moduulin. Ne opiskelijat, joilla on pedagogiset opinnot suoritettuna tai suoritettavana, voivat opiskella myös Koulutusteknologian (KT) opintosuunnassa. Filosofian maisterin tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto.

Sensoriverkot (SV)

Langattomat sensoriverkot koostuvat tyypillisesti joukosta ympäristöään havainnoivia vähävirtaisia laitteita, jotka kykenevät prosessoimaan ja välittämään langattomasti kerättyä informaatiota. Langattomien sensoriverkkojen avulla voidaan luoda huomaamattomia siltoja fyysisesti havainnoitavan ja digitaalisen maailman välille. Toimintaympäristön havainnoinnin lisäksi sensoriverkot myös ohjaavat toimintaa kerätyn datan käsittelyn ja analysoinnin perusteella.

Langattoman sensoriverkkoteknologian sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja niiden markkinat ovat jatkuvassa kasvussa. Tyypillisiä siviilipuolen sovellusalueita ovat muun muassa teollisuuden ja liikenteen mittaus- ja ohjausjärjestelmät, ympäristön monitorointi ja erilaiset kiinteistöihin liittyvät sovelluskohteet. Langattomassa sensoriverkkoteknologiassa yhdistyvät anturiteknologia, elektroniset piirit, sulautettu ohjelmointi, tietoliikenne, mittausteknologia, datan käsittely ja analysointi sekä hajautettu tietojenkäsittely.

Sensoriverkkoihin liittyvä tutkimus on kansainvälisesti painottunut laitteistoratkaisuihin, tietoliikenneprotokolliin, systeemiohjelmistoihin, verkkopalveluihin ja sovellusaluekohtaisiin ratkaisuihin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on luotu oma tutkimus- ja kehitysalusta sekä keskitytty tutkimuksessa sensoriverkkojen ohjelmisto ja protokollakehitykseen. Tarjottava langattomien sensoriverkkojen koulutus pohjautuu yksikössä tehtävään tutkimukseen ja laajaan hanketoimintaan ja integroituu luontevasti tietotekniikan laitoksen muihin maisteriohjelmiin.

Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuneilla on riittävät valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille.

FM-tutkintorakenne (SV) HUOM! Suuntaavana moduulina suoritetaan Sensoriverkot (21 op).

Koulutusteknologia (KT)

Koulutusteknologian maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja.

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa lähtökohtia koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

FM-tutkintorakenne (KT)